Zmiany w ustawie !

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie 25 marca 2017 r. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2041411.html