Wolontariat

Wolontariat- podstawowe informacje cz. 1

 wolon-216384
Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może być każdy. Jedynym ograniczeniem są warunki jakie powinien spełniać kandydat na wolontariusza określone przez placówki np. wykształcenie, kursy specjalistyczne, predyspozycje, stan zdrowia.
Ile lat trzeba mieć by zostać wolontariuszem?
Wiek nie gra większej roli, osoba w każdym wieku może zostać wolontariuszem. Trzeba jedynie pamiętać, aby osoba niepełnoletnia uzyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Wiek może być określony w niektórych placówkach lub wykonywaniu konkretnych czynności.
Czy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie może ograniczać wolontariat?
Wolontariat z założenia jest skierowany do osób posiadających chęci oraz odpowiednie umiejętności, wiedzę i przygotowanie a Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa jedynie, że wolontariusz powinien mieć kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonych czynności oraz spełniał inne warunki obowiązujące podczas realizacji porozumienia wolontariackiego np. badania lekarskie, kursy lub szkolenia itp. Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i inne wymogi określa organizacja lub inne przepisy obowiązujące w określonych placówkach.
Czy wolontariat ograniczony jest czasowo?
Wolontariat może być realizowany jednorazowo (akcyjnie), krótko i długoterminowo, codziennie, raz w tygodniu lub miesiącu. W tym przypadku wolontariusz i organizacja ustalają czas realizacji porozumienia wolontariackiego.
Jak się do tego zabrać?
Wolontariat, który ma dawać satysfakcję wolontariuszowi powinien być poprzedzony określeniem zainteresowań wolontariusza i oczekiwań co do wolontariatu. Na początku powinno się również określić czas jaki jesteśmy w stanie poświęcić na wolontariat.
Gdzie potrzebni są wolontariusze?
Najbliższe Centrum Wolontariatu może odpowiedzieć na to pytanie, warto też znaleźć najbliższą instytucję odpowiadającą naszym zainteresowaniom.              Może to być ośrodek pomocy społecznej, parafia, organizacja pozarządowa, urząd miasta czy gminy.
Jezeli masz więcej pytań dotyczacych wolontariatu przyjdź lub zadzwoń do naszego Punktu doradczego, dużo informacji znajdzierz również na stronie www.ngo.pl lub http://wolontariat.org.pl/