Informacja o wybranym wykonawcy

  30.04.2019r.   Informacja o wybranym wykonawcy

Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dla uczestników/czek projektu „Mozaika Edukacyjna” numerze RPDS.10.02.01-02-0107/18,  zwanego dalej Projektem. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.


Rozstrzygnięte

Nazwa i adres:    

MZ IODO sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa, NIP 5252759425, TEL.796 660 688                     

data wpłynięcia oferty:                  10.04.19r. 


cena brutto:                                        65 zł brutto za godz.
termin realizacji:                               
143 dni roboczych