Informacja o wybranym wykonawcy – Projekt “Mozaika Edukacyjna”

Informacja o wybranym wykonawcy

Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dla uczestników/czek projektu „Mozaika Edukacyjna” numerze RPDS.10.02.01-02-0107/18,  zwanego dalej Projektem. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.


Rozstrzygnięte

Nazwa i adres:                                    Daria Zielińska-Pękał, Pomocownia, Gola 4h, 59-300 Gola,

 data wpłynięcia oferty:                   25.10.18r.  


cena brutto:                                        65 zł brutto za godz.
termin realizacji:                                55 dni roboczych