Szkolenie pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

Starostwo Powiatowe w Lubinie, Stowarzyszeniem Civis Europae i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”.

Tematy szkolenia:
– prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego

oraz
– rozliczanie zadań publicznych,
– czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
– prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
– właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
– zatrudnianie personelu na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
– stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– sprawdzanie kadry (także wolontariuszy) pracującej z małoletnimi w rejestrze przestępców seksualnych (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
– stosowanie RODO.
Szkolenie odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. (piątek), w godz. 14:30-17:00 w Starostwie Powiatowym w Lubinie przy ul. Kilińskiego 12 b (III piętro, sala konferencyjna). https://www.facebook.com/events/924579051262486/