Zarząd Powiatu Lubińskiego ogłasza konkurs ofert

Starostwo Powiatowe w Lubinie ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań z “Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”Rodzaj zadań:

  • w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym 
  • w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • w obszarze promocji i organizacji wolontariatu
  • w obszarze turystyki i krajoznawstwa 
  • w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
  • w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
  • w obszarze podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. 

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/ogloszenie-o-konkursie-ofert.html