Podsumowanie projektu “Czym skorupka za młodu…”

Projekt “Czym skorupka za młodu…” , współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich, był realizowany przez Stowarzyszenie Civis Europea w okresie od 01.05.2015 do 30.06.2016.

Liczba organizacji objętych projektem to 8 placówek przedszkolnych ( jedna placówka poprowadziła dwie grupy) oraz 1 stowarzyszenie wiejskie. W ciągu 14 miesięcy trwania projektu na terenie LGOM 150 dzieci w wieku przedszkolnym, 190 rodziców rozwijało swoje kompetencje obywatelskie. 14 nauczycieli – w tym członkowie stowarzyszenia zostali wyszkolenie oraz wyposażeni w nowoczesne i kreatywne narzędzia do wzmocnienia tych kompetencji w codziennej pracy z dziećmi.
Nauczyciele – Trenerzy poprowadzili łącznie w roku 2015 i 2016 po 480 godzin regularnych warsztatów dla dzieci przedszkolnych z kompetencji społecznych i obywatelskich , z zastosowaniem kreatywnych narzędzi , materiałów i pomocy dydaktycznych oraz łącznie 20 godz warsztatów dla rodziców w 2015 i 30 godzin warsztatów wspólnych dla dzieci i ich rodziców. Dzieci wzięły również udział w Olimpiadzie Kreatywności Dzieci i Młodzieży organizowanej co roku we Wrocławiu.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmiany postaw dzieci, rodziców i nauczycieli, a także uczestników dwóch konferencji. Również rodzice dzieci przedszkolnych aktywnie brali udział w projekcie oraz w życiu przedszkola, chętnie wspierali dzieci biorących udział w projekcie.

Jednocześnie analizując wyniki przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych działania projektowe w tym: szkolenie nauczycieli, warsztaty z dziećmi, z rodzicami, warsztaty wspólne oraz wyjazd na Olimpiadę do Wrocławia zostały ocenione na poziomie bardzo dobrym.