Nowy projekt unijny realizowany przez Stowarzyszenie Civis Europae

Projekt „Rozwój przedszkola Biała Żyrafa jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” 
nr RPDS.10.01.01-02-0013/16 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2016r.do 31.12.2017r. 
Budżet projektu wynosi 446 500,00 zł. 

Projektodawcą jest Stowarzyszenie CivisEuropae, które jest organem prowadzącym Przedszkola Niepublicznego Biała Żyrafa w Lubinie i działa na rzecz społeczności lokalnej od 1999 roku. 

Celem projektu  jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji   przedszkolnej na terenie miasta i gminy wiejskiej Lubin w okresie 13 miesięcy trwania projektu.
Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i utrzymanie 7nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym Biała Żyrafa w Lubinie, w tym 3 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, realizację 1650 godzin grupowych indywidualnych zajęć dodatkowych dla łącznie 25 uczniów przedszkola, w tym 3 uczniów z niepełnosprawnością oraz podjęcie działań udoskonalających kompetencje 4osób z kadry przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potwierdzoną wynikami przeprowadzonej diagnozy potrzebę upowszechnienia i zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta i gminy wiejskiej Lubin. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do edukacji przedszkolnej w Lubinie, w tym także dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami, wzrośnie udział dzieci w wieku przedszkolnym w zajęciach edukacyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także zwiększą się kompetencje objętej wsparciem kadry przedszkola. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat po jego zakończeniu.